Heracles Almelo Futsal is een vereniging waar gelijkheid, veiligheid, respect, sportiviteit en gezelligheid heel belangrijk zijn. Als vereniging streven wij naar een veilig sportklimaat waardoor iedereen zich welkom en thuis kan voelen bij Heracles Almelo Futsal. NOC*NSF heeft voor haar aangesloten sportbonden gedragsregels opgesteld. Deze zijn voor iedere sportvereniging bindend en dus ook voor Heracles Almelo Futsal. Binnen Heracles Almelo Futsal wordt geen enkele (non)verbalen uiting, waardoor een ander zich in zijn waardigheid voelt aangetast, geaccepteerd.

Dus, grof taalgebruik, anderen uitlachen, pesten of seksuele intimidatie getolereerd. Dit geldt niet alleen voor activiteiten van Heracles Almelo Futsal, zoals trainingen, wedstrijden of uitjes, maar ook op sociale media. Dit geldt voor iedereen die lid is van Heracles Almelo Futsal, betrokken is bij Heracles Almelo Futsal (bijvoorbeeld als ouder) en voor alle bezoekers van Heracles Almelo Futsal activiteiten. Als iedereen zich aan de geldende gedragsregels houdt zorgen we samen voor een veilig (sport)klimaat.

Heracles Almelo Futsal

en sociale veiligheid

Sociale veiligheid voor ons bestuur:

 • Is zorgen voor een veilige omgeving;
 • Is dienstbaar zijn;
 • Is open en betrouwbaar zijn;
 • Is zorgvuldig zijn en voorkomt de (schijn van) belangverstrengeling;
 • Is een voorbeeld voor anderen en onthoudt zich van gedragingen en uitlatingen waardoor de sport in diskrediet wordt gebracht;
 • Is zich inspannen om in zee te gaan met integere vrijwilligers, partners, leveranciers, ect.;
 • Is toezien op de naleving van de regels en normen;
 • Is zich bewust van de risico’s van matchfixing en handelt voorzichtig;
 • Is het nemen van verantwoordelijk;
 • Is zich inleven in anderen;
 • Is waardering en respect tonen voor alle betrokkenen.

Het bestuur doet dit door:

 

 • Het onderwerp sociale veiligheid als vast agendapunt te hebben op de bestuursvergadering;
 • Het in gesprek te gaan met onze leden en betrokkenen bij Heracles Almelo Futsal als de veiligheid en respect in het geding zijn;
 • Het aanspreekbaar zijn voor onze leden, betrokkenen en bezoekers;
 • Het verplichten van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor bestuurders, trainers, coaches en begeleiders;
 • Het beschikbaar stellen en gebruiken maken van een Vertrouwenscontactpersoon (VCP);
 • Het communiceren van de gedragscodes die betrekking hebben op sociale veiligheid onder de leden, trainers, coaches, begeleiders, ouders en bezoekers,
 • Er voor te zorgen dat alle leden, trainers, coaches en begeleiders zich bewust zijn van hun invloed en verantwoordelijkheid omtrent sociale veiligheid.

Sociale veiligheid voor onze leden:

 • Is open;
 • Is respect tonen;
 • Is het respecteren van afspraken;
 • Is het netjes omgaan met de omgeving;
 • Is het van anderen afblijven;
 • Is zich aan de regels houden;
 • Is het niemand in zijn of haar waarde aantasten;
 • Is het niet discrimineren;
 • Is eerlijk en sportief;
 • Is het melden van overtredingen van de gedragscodes;
 • Is het na afloop van activiteiten met mate drinken van alcohol en drinkt niet wanneer er nog met de auto gereden wordt.

De leden doen dit door:

 

 • Het op een respectvolle en sportieve manier met elkaar en anderen om te gaan;
 • Het elkaar aan spreken als iemand zijn of haar gedrag daartoe aanleiding geeft;
 • Het inschakelen van begeleiders, bestuurders of de vertrouwenscontactpersoon als hij of zij er zelf niet uit komt;
 • Het bespreken en ondertekenen van de gedragscodes bij aanvang van het seizoen;
 • Het nakomen van de afgesproken vrijwilligerstaken zoals tafelen of fluiten;
 • Het zonder commentaar aanvaarden van beslissingen van scheidsrechters en officials (tafelaars);
 • Sociale veiligheid voor onze trainers, coaches en begeleiders:
 • Is het zorgen voor een veilige omgeving;
 • Is bekent met en handelt naar de regels en richtlijnen;
 • Is zorgvuldig en oprecht bij het vermelden van ervaringen en functies;
 • Is zich bewust van machtsongelijkheid en (soms ook) afhankelijkheid en misbruikt zijn of haar positie niet;
 • Is het respecteren van het privéleven van de sporter;
 • Is het niemand aantasten van zijn of haar waarde;
 • Is een voorbeeld voor anderen en onthoudt zich van gedragingen en uitlatingen waardoor een individu, de vereniging of de sport in diskrediet gebracht kan worden;
 • Is het niet aannemen en/of aanbieden van gunsten, geschenken, diensten of vergoedingen om iets te doen wat tegen de integriteit is;
 • Is het toezien op de naleving van regels en normen;
 • Is open en alert op waarschuwingssignalen;
 • Is voorzichtig;
 • Is het niet drinken van alcohol tijdens het begeleiden van een team en maakt afspraken met jeugdteams dat er geen alcohol gedronken worden tijdens activiteiten van Heracles Almelo Futsal.
 • Is het oog hebben voor individueel en teambelangen;
 • Is verantwoordelijkheid nemen;
 • Is er op sturen dat zaalvoetbal gespeeld wordt volgens de spel- en gedragsregels.
 • De trainers, coaches en begeleiders doen dit door:
 • Het voorbeeld te zijn van een op respectvolle en sportieve manier omgaan met anderen;
 • Het aanspreken van anderen als iemand zijn of haar gedrag daartoe aanleiding geeft;
 • Het bespreken en ondertekenen van de gedragscodes bij aanvang van het seizoen;
 • Het ontwikkelen van respect voor de (vaardigheden van de) tegenstander(s) en voor de beslissingen van de scheidsrechters en officials;
 • Het opvolgen van het advies van een arts of specialist bij het bepalen of een geblesseerde speler wel of niet deel kan nemen aan activiteiten. Bij twijfel wordt er geen risico genomen;
 • Het ondertekenen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG);
 • Het uit de kleedkamers blijven en bij een eventuele bespreking daar bij voorkeur met twee begeleiders aanwezig;
 • Het behandelen van sporters met respect en zich niet meer dan nodig mengen in het privéleven van een sporter dan nodig is voor het functioneren van het team;
 • Het zich onthouden van elke vorm van seksueel (machts)misbruik of seksuele intimidatie;
 • Het bespreken van ongewenst gedrag van spelers met hun ouders en/of verzorgers

Sociale veiligheid voor onze scheidsrechters en officials:

 • Is neutraal en voorkomt (de schijn van) belangenverstrengeling;
 • Is respectvol naar alle betrokkenen;
 • Is actief aan het zorgen voor een veilige omgeving;
 • Is een goede samenwerking aan het organiseren;
 • Is dienstbaar;
 • Is aan het toezien op de naleving van regels en normen;
 • Is open en transparant;
 • Is een voorbeeld;
 • Is collegiaal;
 • Is zich bewust van de risico’s van matchfixing.
 • Is het niet aannemen en/of aanbieden van gunsten, geschenken, diensten of vergoedingen om iets te doen wat tegen de integriteit is;
 • De scheidsrechters en officials doen dit door:
 • Het voorbeeld te zijn van een op respectvolle en sportieve manier omgaan met anderen;
 • Het aanspreken van anderen als iemand zijn of haar gedrag daartoe aanleiding geeft;
 • Het inschakelen van begeleiders, bestuurders of de vertrouwenscontactpersoon als hij of zij er zelf niet uit komt;
 • Het dragen van neutrale kleding tijdens het begeleiden van een wedstrijd

Sociale veiligheid voor onze bezoekers:

 • Is het creëren van een veilige omgeving voor de teams die zij bezoeken;
 • Is het samen met het team komen tot de beste prestaties;
 • Is het nemen van verantwoordelijkheid;
 • Is het respectvol omgaan met de spelers, trainers, coaches, begeleiders, scheidsrechters, officials en andere bezoekers.
 • De bezoekers doen dit door:
 • Het er aan te denken dat de spelers voor hun eigen plezier deelnemen aan zaalvoetbal en niet voor het vermaak van de bezoekers;
 • Het vermijden van het gebruik van grove, kwetsende, beledigende taal of het belagen van betrokkenen;
 • Het tonen van respect voor alle betrokkenen;
 • Het veroordelen van elke vorm van (verbaal) geweld;
 • Het respecteren van de beslissingen van de scheidsrechters en officials;
 • Het zorgen voor sportief gedrag. Een goed voorbeeld doet volgen

Even voorstellen…  onze nieuwe Vertrouwenscontactpersonen

Beste allen,

Wij zijn Meryem Akbay en René Brouwer en vanaf 2021 zijn wij vrijwilliger geworden bij voetbalvereniging Heracles Almelo Futsal als vertrouwenscontactpersonen, wat voortkomt uit een samenwerking tussen voetbalvereniging Heracles Almelo Futsal en basketbalvereniging Uitsmijters.

Als vertrouwenscontactpersonen fungeren wij als contactfunctionarissen binnen de vereniging betreffende grensoverschrijdend gedrag, zoals bijvoorbeeld pesten, geweld of seksuele intimidatie.

Onze taken m.b.t. grensoverschrijdend gedrag zijn;

 • Eerste opvang/aanspreekpunt voor betrokkenen;
 • Doorverwijzen;
 • Preventie-activiteiten.

Als vertrouwenscontactpersonen functioneren wij onafhankelijk van het dagelijks bestuur en handelen wij in vertrouwen.

Iedereen die te maken krijgt met welke vorm van grensoverschrijdend gedrag dan ook maar, kan ons bereiken via het volgende mailadres: vcp@heraclesalmelofutsal.nl
We streven ernaar om alle mails uiterlijk binnen 7 dagen te beantwoorden.

Binnenkort zullen we ook de teams van voetbalvereniging Heracles Almelo Futsal gaan opzoeken voor nadere kennismaking.

 

Groet,

Meryem en René

Inschrijven

Inschrijven bij Heracles Almelo Futsal?

Ben jij van plan om te gaan zaalvoetballen in Almelo dan ben je bij Heracles Almelo Futsal aan het goede adres. Bij Heracles Almelo Futsal is het mogelijk om in competietie verband te voetballen of om recreatief te voetballen. Door onderstaande link aan te klikken kom je bij het inschrijfformulier. Alle informatie over Heracles Almelo Futsal kun je vinden op onze website. Mocht je toch nog vragen hebben verzoeken wij je een mail te sturen naar info@heraclesalmelofutsal.nl

Wij zijn Heracles Almelo Futsal

Noodkreet aanvoerders