Doel en status van dit protocol
Met dit protocol willen we richting geven hoe te handelen, uitgaande van de basisregels van de Rijksoverheid en binnen de hygiënerichtlijnen van het RIVM. Degene die de sportactiviteiten
organiseert en begeleidt heeft de verantwoordelijkheid voor de sportactiviteiten zelf en zorgt ervoor dat de deelnemers binnen de geldende kaders kunnen sporten. Dit protocol is gebaseerd op de
richtlijnen die door NOC*NSF zijn opgesteld.

VEILIGHEID-EN HYGIËNEREGELS VOOR IEDEREEN
• voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;
• heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen;
• ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;
• houd 1,5 m afstand met personen van 18 jaar of ouder (uitzondering tijdens het sporten);
• vermijd drukte;
• was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie;
• schud geen handen.

UITSPELEND TEAM
In verband met de beperkingen qua ruimte en het handhaven van de 1,5 meter regel, kunnen we in totaal 100 bezoekers (inclusief de sporters) toelaten in de Topsporthal en de Breedtesporthal. Voor
de capaciteit in andere sporthallen kun je kijken naar het kopje toeschouwers. Het thuisspelende team neemt voor de tijd contact op met het uitspelende team om er voor te zorgen dat dit aantal
niet overschreden wordt.

THUISSPELEND TEAM
Wij verzoeken het thuisspelende team zoveel mogelijk op de fiets te komen.

AANKOMSTTIJD
Wij adviseren de teams maximaal 20 minuten voor aanvang van hun wedstrijd aanwezig te zijn.

TOESCHOUWERS
In verband met de beperkte ruimte in de locaties is publiek bij de wedstrijden beperkt toegestaan. Toeschouwers kunnen plaatsnemen op de aangegeven plekken. Bij sommige sporthallen zijn de
plekken aangegeven met een sticker en bij sommige sporthallen zijn de plekken die niet gebruikt mogen worden afgezet.
Hieronder is te zien hoeveel toeschouwers er welkom zijn per locatie:

IISPA
Topsporthal: 75 toeschouwers
Breedtesporthal: Per compartiment 20
TON-Hal: 15

Windmolenbroek
30 toeschouwers

Sluiskade
60 toeschouwers

Schelfhorst
30 toeschouwers

PARKEREN, AUTO
Parkeren is mogelijk aan de voorzijde van de IISPA.

ENTREE TEAM
Spelers, staf en begeleiding gaan als eerste naar binnen. Toeschouwers, zijnde de vervoerders van het bezoekende team, wachten buiten tot ze een signaal krijgen om naar binnen te komen. Zo zorgen
we voor een goede spreiding bij binnenkomst.

REGISTRATIE TEAM
Elk (thuis en uitspelend) team weet wanneer de spelers aan- of afwezig zijn bij trainingen, wedstrijden en toernooien en of ze klachtenvrij zijn. Dit geldt ook voor de vervoerders, verzorgers en
vrijwilligers. Afzonderlijke registratie en gezondheidscheck is niet nodig.

KLEEDKAMERS
Kleedkamers zijn beschikbaar. Wel wordt er gevraagd om in de kleedkamers 1,5 meter afstand te houden van elkaar. Kleedkamers worden elke dag gedesinfecteerd.

SPEELZAAL
Zodra de speelzaal beschikbaar is, kan het team naar de zaal toe. De vrijwilliger van de thuisspelendevereniging zal het team hier attent op maken. Als een team moet wachten kan het plaatsnemen op
de tribune behorend bij de betreffende zaal. Hierbij moeten personen ouder dan 18 jaar altijd de 1,5meter in acht nemen.

HORECA, SPORTCAFÉ
Horeca is op dit moment nog gesloten.

SPEELZAAL/MATERIALEN
De speelzaal wordt bij aanvang van de wedstrijd schoon opgeleverd. Te gebruiken materialen, zoals banken, ballen en dergelijke dienen voor aanvang van een wedstrijd door een vrijwilliger van de
thuisspelende vereniging te worden schoongemaakt. Hiervoor stelt de locatie schoonmaakmiddelen beschikbaar.

SCHEIDSRECHTERS
Scheidsrechters en officials worden ontvangen door een vrijwilliger van de vereniging. Als de persoonsgegevens van de scheidsrechters en officials bekend zijn, hoeven deze niet extra te worden
genoteerd. Is dat niet het geval, dan Voor de scheidsrechters zijn kleedkamers beschikbaar, maximaal 1 persoon per kleedkamer.

VERTREK
Na het spelen van hun wedstrijd, verlaten de teams de IISPA. Er is gelegenheid om na afloop te douchen. Hier moet de anderhalve meter regel gehanteerd worden. Teams die klaar zijn volgen de routing die in de sportcomplexen is aangegeven.

ROLLEN / VERANTWOORDELIJKHEDEN SPORTBEDRIJF ALMELO
We voeren onderstaande maatregelen uit:
• De dienstdoende beheerder/facilitair medewerker is de corona-coördinator. Hij is herkenbaar aanwezig, draagt een hesje. Hij is te bereiken via het nummer van de beheerder;
• De beheerders houden altijd 1,5 meter afstand;
• EHBO-materialen en een AED zijn beschikbaar;
• Alle kleedkamers en douches van de locaties zijn open. Maximaal 8 personen kunnen tegelijk gebruik maken van de kleedkamers;
• De verenigingen die gebruik maken van onze faciliteiten hebben dit protocol ook ontvangen, met de vraag om dit te delen met hun trainers/instructeurs, zodat ook zij op de hoogte zijn van de wijze waarop ze op een verantwoorde en veilige manier sportaanbod kunnen uitvoeren;
• Het aantal toeschouwers is exclusief kaderleden, officials, vrijwilligers en medewerkers;
• Voor alle sporten geldt dat het aantal sporters en begeleiders per sportactiviteit niet groter is dan noodzakelijk voor de sportactiviteit (training, oefenwedstrijd, wedstrijd);
• Sporters kunnen worden geweigerd of naar huis worden gestuurd tijdens de training bij (vermoeden) van klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, of koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak;

ROLLEN / VERANTWOORDELIJKHEDEN VERENIGINGEN
• De verenigingen zijn verantwoordelijk voor de verspreiding van dit protocol onder hun leden, begeleiders, trainers en vrijwilligers.
• De verenigingen informeren de bezoekende clubs over het feit dat toeschouwers niet zijn toegestaan en dat kleedkamers gesloten zijn.
• Op iedere wedstrijddag zijn er namens de vereniging vrijwilligers aanwezig die verantwoordelijk zijn voor de ontvangst van de eigen teams, de bezoekende teams en scheidsrechters en officials. Daarnaast zien zijn namens de vereniging toe op de naleving van de regels en afspraken uit dit protocol.

Algemeen protocol verantwoord sporten Landstede Sportcentrum

DISCLAIMER: DIT DEEL VAN HET PROTOCOL IS OPGESTELD DOOR NOC*NSF .

Eén van de belangrijke adviezen om de verspreiding van het nieuwe coronavirus te voorkomen is om de hygiënerichtlijnen te volgen. Het RIVM heeft hier uitleg en adviezen voor opgesteld.

Doel en status van dit protocol
Met dit protocol willen we richting geven hoe te handelen, uitgaande van de basisregels van de Rijksoverheid en binnen de hygiënerichtlijnen van het RIVM. Degene die de sportactiviteiten
organiseert en begeleidt heeft de verantwoordelijkheid voor de sportactiviteiten zelf en zorgt ervoor dat de deelnemers binnen de geldende kaders kunnen sporten.

De gemeente kan in overleg met de sportaanbieders aanvullende afspraken maken over hoe de eerste lijn van handhaving op sportaccommodaties vorm en inhoud moet krijgen. De bestuurlijke handhaving
die voortvloeit uit de noodverordening ligt in handen van het lokaal gezag, maar voorkomen moet worden dat dit gezag daadwerkelijk moet optreden. Een gezamenlijk optrekken in organisatie en
handhaving van maatregelen heeft de voorkeur, zodat er veilig kan worden gesport zonder gezondheidsrisico’s.

NOC*NSF heeft een lijst met veelgestelde vragen opgesteld over het sportprotocol en corona. Heb je een vraag en kun je het antwoord niet vinden? Neem dan contact op met je gemeente of de
supportdesk van NOC*NSF (sportsupport@nocnsf.nl). Dit document wordt indien relevant geactualiseerd. Op nocnsf.nl/sportprotocol vind je altijd de meest actuele versie van het sportprotocol.

Veiligheid-en hygiëneregels voor iedereen
• voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop
• heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen;
• ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;
• houd 1,5 m afstand met personen van 18 jaar of ouder (uitzondering tijdens het sporten);
• vermijd drukte;
• was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie;
• schud geen handen.

Hoe kun je de sport ook op een sociaal veilige manier aanbieden? Om sportverenigingen op weg te helpen, heeft NOC*NSF hier een aantal tips geformuleerd om sport ook in deze tijd ook op een sociaal veilige manier aan te bieden.

Adviezen voor trainers, begeleiders en vrijwilligers
• neem de gebruikelijke veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen in acht;
• trainers, begeleiders en vrijwilligers dienen zelf hun risico te analyseren of zij zich op buiten en/of in de sportlocatie in groepen met anderen kunnen begeven. Raadpleeg desnoods je huisarts, de bedrijfsarts of je behandelend arts;
• vermijd als trainer/begeleider en vrijwilliger geforceerd stemgebruik zoals schreeuwen;
• wijs sporters op het belang van handen wassen en schud geen handen en geef geen highfives;
• voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben. Tijdens trainingen en wedstrijden hoeft geen 1,5 meter afstand te worden gehouden als het voor de sport noodzakelijk is. Voorafgaand en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters van 18 en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in de kleedkamers en in de kantines;
• houd 1,5 meter afstand met sporters van 13 jaar en ouder tenzij noodzakelijk voor (veilige) beoefening/begeleiding van de sport;
• trainers hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot sporters tot en met 12 jaar;
• zorg ervoor dat sporters buiten de normale en noodzakelijke sport gerelateerde contactmomenten geen fysiek contact hebben zoals tijdens het vieren van een overwinningsmomenten of tijdens een wissel;
• voor alle sporten geldt dat het aantal sporters en begeleiders per sportactiviteit niet groter is dan noodzakelijk voor de sportactiviteit (training, oefenwedstrijd, wedstrijd);
• daarnaast wordt geadviseerd om de samenstelling zo vast mogelijk te houden. Train zo veel mogelijk in vaste groepen of met je vaste trainingspartner;
• help de sporters om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze aan wanneer dat niet gebeurt;
• volg de gebruikelijke voorschriften voor het gebruik en de schoonmaak van materialen;
• laat sporters gefaseerd het sportveld betreden en verlaten; laat 18 jaar en ouder sporters tijdens inlopen en warming-ups zoveel de 1,5 meter afstand houden;
• zorg voor 1,5 meter afstand tussen de trainers/begeleiders/vrijwilligers en wisselspelers onderling, ook op de bank.

Adviezen voor sporters
• voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;
• heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen;
• Als je positief getest bent en/of als je een huisgenoot of een nauw contact bent van een bewezen COVID-19-patiënt blijf dan ook thuis. Neem de gebruikelijke veiligheid- en hygiëneregels in acht;
• voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben. Dit betekent dat indien onvermijdelijk tijdens trainingen en wedstrijden geen 1,5 meter afstand aangehouden hoeft te worden;
• houd indien mogelijk en waar niet onvermijdelijk bij normaal sportcontact, 1,5 meter afstand aan bij personen vanaf 18 jaar en ouder. Uitzonderingen voor leeftijden tot 18 jaar, hetzelfde huishouden en voor deelnemers aan sportactiviteiten tijdens die sportactiviteiten;
• bij individuele sport wordt geadviseerd om de 1,5 meter aan te houden, tenzij dat niet anders kan in (oefen)wedstrijdverband, bijvoorbeeld bij bepaalde atletiekwedstrijden zoals hardlopen of bij wielerwedstrijden;
• houd er als sporters rekening mee dat wanneer de wedstrijd/training klaar is, je direct de locatie verlaat;
• zorg ervoor dat je buiten de noodzakelijke sport gerelateerde contactmomenten geen fysiek contact hebt zoals bij het vieren van een overwinnings-moment en tijdens een wissel;
• draag een mondkapje wanneer personen buiten je huishouden in één vervoersmiddel van of naar een sportactiviteit gaan en of bij uitwedstrijden;
• volg altijd de aanwijzingen zoals looproutes en instructies van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers, buurtsportcoaches en bestuursleden;
• blijf zoveel mogelijk bij je trainingsgroep indien er meerdere trainingsgroepen op de sportlocatie actief zijn;
• gebruik zoveel mogelijk eigen materialen. Materialen die veel met handen worden aangeraakt direct na de trainingssessie reinigen met water en zeep of reinigingsdoekjes;
• geforceerd stemgebruik of zingen langs en in het veld, zoals schreeuwen en spreekkoren, is niet toegestaan;

Adviezen voor ouders/verzorgers en toeschouwers
• nogmaals voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;
• heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen; Neem de gebruikelijke veiligheid- en hygiëneregels in acht;
• informeer je kinderen over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en dat ze altijd de aanwijzingen van de begeleiding opvolgen;
• houd bij 18 jaar en ouder 1,5 meter afstand op en in de sportlocatie, de tribune, in de kantine etc;
• volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers, begeleiders en bestuursleden;
• voor aanvang van de sportactiviteit kan er voor een gezondheidscheck een aantal vragen over uw kind worden gesteld;
• geforceerd stemgebruik of zingen langs en in het veld, zoals schreeuwen en spreekkoren, is niet toegestaan;
• draag een mondkapje vanaf 18 jaar en ouder wanneer personen buiten je huishouden in één vervoersmiddel van of naar een sportactiviteit gaan en of bij uitwedstrijden.

NOC*NSF heeft een lijst met veelgestelde vragen opgesteld over het sportprotocol en corona. Heb je een vraag en kun je het antwoord niet vinden? Neem dan contact op met je gemeente of de supportdesk van NOC*NSF sportsupport@nocnsf.nl).